Amazon announces new prices for Prime

Amazon announces new prices for Prime